Perusopetus

Perus­o­petus

Etusivu » Perusopetus

Heinä­ve­dellä on kolme perus­o­pe­tusta antavaa koulua: Karvion koulu, Otto Kotilaisen koulu ja yläkoulu.

Heinä­vesi on tunnettu vahvasta yhtei­söl­li­syy­des­tään ja laaduk­kaasta perus­o­pe­tuk­ses­taan, joka tarjoaa oppilaille vankan pohjan tulevai­suutta varten.

Heinä­veden kunnassa perus­o­petus toteu­te­taan kahdessa alakou­lussa sekä yläkou­lussa, jotka kaikki heijas­tavat paikal­lista yhtei­söl­li­syyttä ja huolen­pitoa oppilaiden kehityk­sestä. Oppilaat saavat opetusta uusissa, turval­li­sissa ja terveel­li­sissä oppimi­sym­pä­ris­töissä, jotka mahdol­lis­tavat monipuo­lisen opetuksen.

Heinä­veden kunnan perus­o­pe­tuksen vahvuu­tena on sen sitou­tu­minen oppilaiden yksilöl­li­seen kasvuun ja oppimi­seen. Pienet ryhmä­koot mahdol­lis­tavat henki­lö­koh­taisen huomion ja tuen jokai­selle oppilaalle.

Heinä­veden perus­o­pe­tuksen opetus­suun­ni­telma on laadittu yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa. Kunnan siirryttyä osaksi Pohjois-Karjalan maakuntaa, opetus­suun­ni­telmaa kehite­tään yhdessä Joensuun seudun kanssa.

Kouluun ilmoit­tau­tu­mis­lo­make tästä

kevät­lu­ku­kausi: 8.1.2024- 1.6.2024 (96 pv)

alkaa: ma 8.1.2024
päättyy: la 1.6.2024
talvi­loma: 4.- 10.3.2024 (vko 10)
pääsiäinen: 29.3. — 1.4.2024
helatorstai: to 9.5.2024
vapaa pe 10.5.2024

Vuoden 2024 — 2025 työajat ovat seuraavat:

syyslu­ku­kausi: 8.8. — 20.12.2024 (91 pv)

alkaa: to 8.8.2024
päättyy: pe 20.12.2024
syysloma: 14. — 20.10.2024 (vk 42)
joulu­loma: 21.12.2024 — 6.1.2025

kevät­lu­ku­kausi: 7.1.2025- 31.5.2025 (96 pv)

alkaa: ti 7.1.2025
päättyy: la 31.5.2025
talvi­loma: 3.- 9.3.2025 (vko 10)
pääsiäinen: 18.4. — 21.4.2025
helatorstai: to 29.5.2025