Perusopetus

Koulu­kul­je­tukset

Etusivu » Koulukuljetukset

Heinä­veden kunnassa nouda­te­taan Perus­o­pe­tus­lain 32 §:n mukaisia koulu­kul­je­tus­pe­ri­aat­teita:

Koulu­kul­jetus järjes­te­tään (Siv.ltk 21.11.2013 § 87):

  • 0 — 2  luokan oppilaille yli 3 km matkalta
  • 3 — 9  luokan oppilaille yli 5 km matkalta
  • lukion oppilaat yli 5 km matkalta

Koulu­kul­je­tusop­paan voit ladata tästä

Varsi­nai­sella koulu­mat­kalla tarkoi­te­taan oppilaan päivit­täistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun ja sieltä palates­saan. Koulu­matkan pituus laske­taan lyhyintä jalan­kul­ku­kel­poista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun portille. 

Heinä­ve­dellä nouda­tet­tavan lähikoulu­periaatteen mukaan maksuton koulu­kyyti myönne­tään yleensä vain ensisi­jaisen (oman) oppi­laaksiottoalueen kouluun (PoL 32 §).

Heinä­ve­dellä kulje­tuk­sissa käyte­tään ensisi­jai­sesti linja-autoja.

Koulu­kul­je­tukset järjes­te­tään linja-auto- tai taksi­reitin varresta. Koulu­kul­je­tusta ei järjes­tetä ovelta — ovelle — kulje­tuk­sina, vaan oppilaiden kuljetus voidaan järjestää lähim­pään tienhaa­raan, linja-autopy­sä­kille tai muuhun liiken­teel­li­sesti turval­li­seen paikkaan.

Kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tällöin kilomet­ri­rajat ovat pisimpiä mahdol­lisia omama­vas­tuu­mat­koja, jotka oppilaan tulee varautua kulke­maan omin neuvoin.

Jos koulu­matka voidaan osoittaa (lausunto) lapsen ikätaso huomioon ottaen vaaral­li­seksi tai tervey­del­liset syyt huomioiden rasit­ta­vaksi, voidaan hänelle järjestää maksuton koulu­kyyti. (PoL 32 §). Ns. harkin­nan­va­rainen koulu­kul­je­tuse­tuus myönne­tään viran­hal­ti­ja­pää­tök­sellä hakemuk­sesta. Lomake on ladat­ta­vissa tästä.

Kunnan alueella esiintyy petoe­läimiä. Petojen liikku­minen kunnan alueella ei luo petovaaraa, vaan mahdol­lisen vaaran aiheuttaa petoe­läimen käyttäy­ty­minen. Petojen esiin­ty­minen ei yksin ole peruste maksut­to­malle koulu­lais­kul­je­tuk­selle. Tilapäisen kulje­tus­tar­peen voi aiheuttaa petoe­läimen todettu ja uhkaava käyttäy­ty­minen. Tilapäi­nen­kään kulje­tus­tarve ei siis voi perustua aikai­sem­pien vuosien tapah­tu­miin. Petoe­läimen aiheut­ta­masta vaarasta pyyde­tään lausunto riistan­hoi­to­yh­dis­tyk­seltä. Tilapäinen maksuton koulu­lais­kul­jetus petovaaran vuoksi lakkaa välit­tö­mästi kulje­tuksen syyn lakatessa.

Lomake hakemuk­seen tästä

Heinä­veden koulu­kul­je­tuksia ajavat linja-autot sekä
Kerma­järven Liikenne Oy puh. 040 027 3908 ja
Triviabus

toimisto avoinna: ma, ti, to klo 9 — 15.45 ja pe klo 13.00 — 15.45
Viras­to­kuja 4, 79700 HEINÄ­VESI