Tieto­suo­ja­se­loste

Etusivu » Tietosuojaseloste

Heinä­veden kunnan tieto­suo­ja­se­loste

Verkko­si­vus­tomme osoite on: https://www.heinavesi.fi

TIETO­SUO­JA­SE­LOSTE
Seloste henki­lö­tie­tojen käsit­te­lystä ja rekis­te­röidyn oikeuk­sista EU:n yleinen tieto­suoja-asetus (2016/679)

REKIS­TE­RIN­PI­TÄJÄ

Heinä­veden kunta, Kerman­ran­nantie 7 79700 HEINÄ­VESI

REKIS­TERIN VASTUU­HEN­KILÖ (t)

Tekninen ylläpito: Meidän IT ja talous Oy

Yhteys­hen­kilö: hallin­to­sih­teeri Tiina Hämäläinen 040 710 1937 [email protected]
Yhteys­hen­kilö: matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff puh. 040 550 4811 [email protected]

HENKI­LÖ­TIE­TOJEN KÄSIT­TELYN TARKOITUS

Järjes­telmä sisältää henki­lö­tie­toja sisäi­seen käyttöön ja kunnan verkko­si­vuilla julkais­tavia yhteys­tie­toja.

HENKI­LÖ­TIE­TOJEN KÄSIT­TELYN OIKEUS­PE­RUSTE

Yleisen tieto­suoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 a‑kohta: käsit­tely perustuu rekis­te­röidyn antamaan suostu­muk­seen

REKIS­TERIN TIETO­SI­SÄLTÖ

Verkko­si­vujen ylläpi­täjät:
nimi, käyttä­jä­tunnus, sähkö­pos­tio­soite

Henki­lö­ha­ke­misto osasta Heinä­veden kunnan työnte­ki­jöitä:
nimi, nimike, työpu­he­lin­nu­mero, työosoite, työyk­sikkö, työsäh­kö­pos­tio­soite.
Luotta­mus­hen­ki­lö­luet­telot:
nimi, puolue, puhelin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite.
Kolmannen sektorin henkilöt:
nimi, kolmannen sektorin yhteys, sähkö­pos­tio­soite

SÄÄNNÖ­MU­KAISET TIETO­LÄH­TEET

Luotta­mus­hen­ki­lö­ha­ke­miston tiedot tulevat luotta­mus­hen­ki­lö­hal­lin­nosta.
Kunnan henki­lö­ha­ke­miston sekä ylläpi­tä­jien tiedot tulevat asian­osaisen työyk­si­köstä.
Kolmannen sektorin henkilöt ovat itse ilmoit­ta­neet omat

HENKI­LÖ­TIE­TOJEN SUOJAUKSEN PERIAAT­TEET

Kaikki tiedot sijait­sevat palve­lun­tuot­tajan suoja­tussa palve­li­nym­pä­ris­tössä. Julkai­su­jär­jes­telmän pääkäyt­tä­jillä on mahdol­li­suus muokata kaikkia tietoja. Käsit­te­lyssä nouda­te­taan Tieto­suoja-asetusta.

Laitteiston fyysi­sestä ja digitaa­li­sesta tieto­suo­jasta ja tieto­tur­vasta huoleh­di­taan asian­mu­kai­sesti. Tästä huoleh­tivat Meita.
Työnte­kijä voi käsitellä vain niitä henki­lö­tie­toja, joita hän tarvitsee työteh­tä­vis­sään.

Verkko­si­vujen julkai­su­jär­jes­tel­mään ei lähtö­koh­tai­sesti lisätä arkaluon­teisia tai salassa pidet­täviä henki­lö­tie­toja.

TIETOJEN SÄÄNNÖ­MU­KAISET LUOVU­TUKSET

Tietoja ei luovu­teta.

TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA-alueen ulkopuo­lelle

Heinä­veden kunta ei siirrä rekis­terin tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuo­lelle.

REKIS­TE­RÖIDYN OIKEUDET

Tieto­suo­ja­se­loste on nähtä­villä kunnan verkko­si­vuilla: www.heinavesi.fi/tietosuojaseloste
Tarkas­tus­pyyntö tehdään henki­lö­koh­taisen käynnin yhtey­dessä tai omakä­ti­sesti allekir­joi­te­tulla tai muulla luotet­ta­valla tavalla varmen­ne­tulla asiakir­jalla. Rekis­te­röidyn henki­löl­li­syys tarkas­te­taan ennen tietojen antamista. Pyyntö tehdään kirjal­li­sesti ja osoite­taan:

Hallin­to­sih­teeri Tiina Hämäläinen
Osoite: Kerman­ra­nanntie 7, 79700 HEINÄ­VESI
Puhelin­nu­mero: 040 710 1937
Sähkö­pos­tio­soite: [email protected]

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henki­lö­tiedot.
Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää tieto­jensa oikaisemista/korjaamista/poistamista.
Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä. (vain poikkeus­ta­pauk­sissa jos tieto­jen­kä­sit­te­lyssä on epäsel­vyyttä, asian käsit­telyn ajan).
Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus Tieto­suo­ja­val­tuu­tetun toimis­toon, mikäli rekis­te­röity katsoo, että häntä koske­vien henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyssä on rikottu voimassa olevaa tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä.

Tieto­suo­ja­val­tuu­tetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähkö­posti: [email protected]; puh. vaihde: 029 56 66700.

Oikeudet, joita ei sovel­leta tässä rekis­te­rissä ja peruste:
Oikeutta tietojen poista­mi­seen
Oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen ei tekni­sesti mahdol­lista Oikeus peruuttaa suostumus, käsit­tely ei perustu suostu­muk­seen

Heinä­veden kunnan tieto­suo­ja­vas­taavan yhteys­tiedot:

Tiina Hämäläinen

hallin­to­sih­teeri, tieto­suo­ja­vas­taava

Heinä­veden kunta

Kerman­ran­nantie 7

79700 Heinä­vesi

Puh. 040‑7101 937

[email protected]