Sosiaali ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveys­pal­velut

Etusivu » Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvin­voinnin ja terveyden edistä­mi­sessä korostuu kunnan ja hyvin­voin­tia­lueen yhteistyö. Kunnat tekevät yhteis­työtä myös alueella toimi­vien muiden julkisten toimi­joiden, yksityisten yritysten ja yleis­hyö­dyl­listen yhtei­söjen kanssa. Järjestöt ovat tärkeitä yhteis­työ­kump­pa­neita, ja kuntien on edistet­tävä järjes­töjen toimin­tae­del­ly­tyksiä ja vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia.