Sosiaali ja terveyspalvelut

Raha- ja digipe­laa­minen

Etusivu » Ehkäisevä päihdetyö » Raha- ja digipelaaminen

Raha- ja digipe­laa­minen

Rahape­lien pelaa­misen ikäraja on 18 vuotta. Suurin osa suoma­lai­sista pelaa rahape­lejä maltil­li­sesti, mutta osalle siitä voi aiheutua erilaisia haittoja. Pahim­mil­laan runsas rahape­laa­minen voi johtaa ongel­mal­li­seen pelaa­mi­seen tai rahape­li­riip­pu­vuu­teen. Riski­tason rahape­laa­minen tarkoittaa pelaa­mista, joka aiheuttaa yksit­täisiä haittoja ja se edeltää usein varsi­naisen rahape­lion­gelman kehit­ty­mistä. Riski­pe­laa­mi­seksi katso­taan, kun pelaa­mista on usein ja pelataan useita erilaisia rahape­lejä. Lisäksi suuren­tunut riski on myös, mikäli pelaaja pelaa useampaa korkean riskin rahapeliä (esim. urhei­lu­ve­don­lyönti, kasino­pelit ja netti­po­keri).

Digipe­laa­minen on viihteel­listä pelaa­mista digitaa­li­sella laitteella, kuten tieto­ko­neella, pelikon­so­lilla, mobii­li­lait­teella tai älypu­he­li­mella. Digipe­laa­minen on suosittu harrastus eri ikäryh­missä, ja pelaa­mi­seen liittyy myös paljon iloa ja hyötyjä. Digipe­laa­misen ongel­mal­li­suutta pohdit­taessa tärkeäksi nousee pelaajan oma henki­lö­koh­tainen kokemus tilan­teesta. Jatkuvat pelihaitat kertovat pelaajan vaikeu­desta hallita pelaa­mis­taan. Tällöin voidaan puhua ongel­mal­li­sesta pelaa­mi­sesta. Siinä on myös kyse pelaa­misen ja ongel­mien kytkey­ty­mi­sestä yhteen. Keskeistä ovat pelaa­misen haital­liset seuraukset mm.  hyvin­voin­tiin, tervey­teen, arjen sujumi­seen, talou­teen tai ihmis­suh­tei­siin, kuten parisuh­tee­seen.

Lisätietoa rahape­laa­mi­sesta (ehyt.fi)

Lisätietoa digipe­laa­mi­sesta (peluuri.fi)

Testit:

Rahape­laa­misen haitat ‑testi (Päihde­linkki)

Pelaa­mis­häiriö ‑testi (Pelituki)