Sosiaali ja terveyspalvelut

Hyvin­voin­tityö

Etusivu » Hyvinvointityö

Hyvin­voinnin ja terveyden edistä­minen on kuntien tehtävä, jota toteu­te­taan kaikkien kunnan toimi­joiden arkisissa toimin­noissa. Hyvin­voinnin ja terveyden edistä­minen on siis yhteis­työtä, johon osallis­tuvat kaikki kunnan toimialat, valtuusto, johto­ryhmä, yhteis­työ­kump­panit sekä kunta­laiset itse.

Hyvin­voinnin ja terveyden edistä­mi­sellä tarkoi­te­taan toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdol­li­suuksia oman hyvin­voinnin, terveyden, osalli­suuden sekä työkyvyn ja toimin­ta­kyvyn paran­ta­mi­seen. Kunnan tehtä­vänä on pitää huolta siitä, että kunta­lai­silla on mahdol­li­suuksia tehdä omaa hyvin­vointia ja terveyttä tukevia valin­toja arjes­saan.

Kuntien hyvin­voin­ti­työtä ohjaa valtuus­to­kausit­tain tehtävä laaja hyvin­voin­ti­ker­tomus ‑ja suunni­telma. Kunta­laisten hyvin­voin­nin­tilaa seura­taan myös vuosit­tain valtuus­tolle rapor­toi­ta­vassa hyvin­voin­ti­ker­to­muk­sessa. Hyvin­voin­nin­tilan seuraa­mi­sessa hyödyn­ne­tään tilas­to­tietoa sekä kokemuk­seen pohjau­tuvaa tietoa.

TEAvii­sari on työvä­line kunnille ja kouluille. Tiedot kuvaavat tervey­de­ne­dis­tä­mi­sak­tii­vi­suutta eli kunnan toimintaa asukkai­densa terveyden ja hyvin­voinnin edistä­mi­seksi.

Etusivu — TEAvii­sari — Terveyden edistä­misen vertai­lu­tie­to­jär­jes­telmä

Sotkanet Tutustu yli 3 600 eri tilas­to­tie­toon väestön tervey­destä ja hyvin­voin­nista sekä palve­lu­jär­jes­telmän toimin­nasta. Voit tarkas­tella sekä kansal­lisia seuran­tain­di­kaat­to­reita että kansain­vä­lisiä vertai­lu­tie­toja.

Etusivu — Sotkanet.fi, Tilasto- ja indikaat­to­ri­pankki