Heinävesi työnantajana

Heinä­vesi työnan­ta­jana

Etusivu » Heinävesi työnantajana

Meillä voit tehdä työsi hyvin

Heinä­ve­dellä saat vastuuta, kaikki on kätevää, muokkaat työstäsi itsesi näköisen ja kehityt hyvähen­ki­sessä työyh­tei­sössä.

Terve­tuloa Heinä­veden hommiin! Olemme 3000 asukkaan kunta Pohjois-Karja­lassa. Meillä voit työsken­nellä varhais­kas­va­tuk­sessa, opetta­jana, erilai­sissa hallinnon tehtä­vissä tai tekni­sellä alalla.

Heinä­ve­dellä kaikki on kätevää. Tunnet koko työyh­teisön ja asiat hoituvat helposti. Saat runsaasti vastuuta, eikä kukaan hengitä niskaan.

Sinulla on aikaa kohdata ihmiset, alastasi riippuen lapset, vanhemmat tai muut kunta­laiset. Ja ne työka­verit! Tiiviissä porukassa tieto kulkee, tekeminen on rentoa ja asioista on helppo sopia. Meidän talossa on hyvä henki, väittävät.

“Täällä on tosi hyvä ilmapiiri ja ihmiset ovat helposti lähes­tyt­täviä.”, vahvistaa opettaja Reetta Härkönen. 

Meillä pääset muokkaa­maan työstäsi itsesi näköisen, ja monipuo­liset hommat ja säännöl­liset koulu­tukset kehit­tävät varmasti. Se toki tarkoittaa, että töitä voi olla välillä paljon ja hypit yli sekto­ri­ra­jojen. 

Heinä­ve­dellä jos missä voit tehdä työsi hyvin. Jähmeys ja byrokratia eivät taatusti jarruta, vaan uusia ideoita on kätevä kokeilla ja kehitellä. Hierarkia on matala ja kunnan­joh­ta­jamme Maarikan ovi aina auki.   

Kivan työn ja paikka­kunnan luonnon­rauhan lisäksi jaksa­mi­seesi auttavat uusi ilmainen kunto­sali, Epassi, kattava työter­veys­huolto ja yhteiset liikun­ta­päivät työajalla. 

Ja on täällä myös uudet koulut, päivä­koti, tuliterä urhei­lu­kenttä sekä muut harras­tukset ja palvelut ihan tässä vieressä.

Terve­tuloa töihin Heinä­ve­delle!

Avoimet työpaikat

Juuri nyt ei ole muita paikkoja auki, mutta jätä avoin hakemus (liite pdf muodossa) ja kerro itses­täsi. Kunhan vakans­seja aukeaa, ilmoi­tamme niistä Heinä­veden omissa kanavissa tai Kunta­rekry-sivus­tolla.

  110 Työka­veria

  Heinä­veden kunnalla työsken­telee yhteensä 110 ihmistä yleis­hal­lin­nossa (21), sivis­tys­toi­messa (78) ja tekni­sessä toimessa (11).

  Kunta- ja konser­ni­hal­linto koordinoi kunnan ja kunta­kon­sernin organi­saa­tion toimintaa, vastaa omista­jaoh­jauk­sesta, talouden ja hallinnon kehit­tä­mi­sestä ja vaali­toi­minnan järjes­tä­mi­sestä.

  Koulut

  Heinä­ve­dellä on kiva olla opena. Tiiviissä työyh­tei­sössä on hyvä henki ja pienissä ryhmissä sinulla on mahdol­li­suus kohdata jokainen oppilas kunnolla.

  Heinä­ve­dellä on kaksi alakoulua Otto Kotilaisen koulu ja Karvion koulu. Alakou­luissa on yhteensä noin 120 oppilasta ja noin 15 opettajaa. Voit työsken­nellä Heinä­veden alakou­luissa esimer­kiksi opetta­jana tai koulun­käyn­ni­noh­jaa­jana.

  Yläkou­lussa on noin sata oppilasta, joita opetat parin­kym­menen työka­ve­risi kanssa. 

  Heinä­veden pieni lukio sijaitsee koulu­kes­kuk­sessa. Sen ansiosta pääset opetta­maan sekä yläkou­lussa että lukiossa.

  Päivä­koti ja eskari

  Kunnan keskus­tassa sijaitsee kodin­omainen ja viihtyisä päivä­ko­timme. Siellä telmii päivit­täin parikym­mentä pääosin 3–5‑vuotiasta lasta. Päivä­koti on on avoinna klo 6.30–16.30.

  Päivä­ko­dissa ja eskarissa voit työsken­nellä esimer­kiksi varhais­kas­va­tuksen opetta­jana, erityi­so­pet­ta­jana tai lasten­hoi­ta­jana.

  Hallinto ja tekninen toimi

  Voit työsken­nellä hallin­nossa ja talous­pal­ve­luissa esimer­kiksi johta­jana, hallin­to­sih­tee­rinä tai toimis­to­sih­tee­rinä.

  Tekni­sessä toimessa hommasi voisi olla vaikka tekninen johtaja, raken­nus­tar­kas­taja, metsä­ta­lous­in­si­nööri, isännöit­sijä tai laitos­hen­kilö.

  Kaunis Heinä­vesi

  Heinä­vesi on kaunis. Niin kaunis, että Heinä­veden vesireitti on valittu kansal­lis­mai­se­maksi. Matkailu- ja kulttuu­ri­kunta on erityi­sesti tunnettu luosta­reis­taan. Täällä voit vierailla sekä Valamon että Lintulan luosta­reista.

  Järvet kuten Kerma­järvi ja Juojärvi ovat erittäin puhtaita ja kirkas­ve­tisiä. Niistä nauttivat kunta­laisten lisäksi tuhannet vapaa-ajan asukkaat. Heinä­ve­dellä on yli 1800 kesämökkiä.

  Yksi Heinä­veden helmistä on Koloveden kansal­lis­puisto, jossa suojel­laan Saimaan erämaista saaris­to­luontoa ja yli satavuo­tiaita metsiä. Vuosi­tu­hansia vanhat kallio­maa­laukset koris­tavat jyrkkiä kallio­sei­nämiä. Hiljai­sissa ja suojai­sissa saari­sok­ke­loissa voit kohdata saimaan­norpan. Koloveden kauneu­desta voit nauttia vaikkapa patikoi­malla tai melomalla.

  Heinä­ve­dellä on aktii­vista yritys­toi­mintaa ja monipuo­liset palvelut. Saat hankittua täältä lähes kaiken tarvit­se­masi.

  Meille pääset paitsi autolla, polku­pyö­rällä tai kävellen myös junalla ja bussilla. Katso aikataulut www.vr.fi ja www.matkahuolto.fi