Perusopetus

Aikuisten perus­o­petus

Etusivu » Aikuisten perus­o­petus

Aikuisten perus­o­petus on tarkoi­tettu kaikille niille, jotka suorit­tavat perus­o­pe­tusta oppivel­vol­li­suusiän jo päätyttyä. 

Aikuisten perus­o­petus sisältää kaksi vaihetta: alkuvai­heen ja päättö­vai­heen. Tarvit­taessa alkuvaihe sisältää myös lukutai­to­vai­heen (tai osan siitä), mikäli opiske­li­jalla ei ole ollen­kaan luku- ja kirjoi­tus­taitoa tai taito on puutteel­linen. Aikuisten perus­o­pe­tuk­sessa opiske­lija voi suorittaa perus­o­pe­tuksen oppimäärän kokonai­suu­des­saan, tai perus­o­pe­tuksen yksit­täisen vaiheen tai yksit­täisiä kursseja. Opiske­li­jalla on myös mahdol­li­suus korottaa perus­o­pe­tuksen päättö­to­dis­tuksen arvosa­noja. Aikuisten perus­o­pe­tuksen opetusta ohjaa opetus­hal­li­tuksen Aikuisten perus­o­pe­tuksen opetus­suun­ni­telman perus­teet 2017.

Aikuisten perus­o­pe­tuk­seen haetaan lomak­keella tästä

Lomak­keita saa myös oppilai­tok­sesta sekä kunnan­vi­ras­tolta.

Aikuisten perus­o­pe­tuksen opetus­suun­ni­telma tästä

Lisätie­toja:

rehtori Heli Mikkonen puh. 040 760 3855