Työllisyyspalvelut

Työlli­syys­pal­velut

Etusivu » Työllisyyspalvelut

Työlli­syys­pal­velut

Tavoit­teemme on työlli­syyden lisää­minen ja elinkei­noe­lämän tukeminen. Näiden edistä­mi­seksi palve­lemme yksilöl­liset tarpeet huomioiden kaikkia alueen toimi­joita ja asukkaita. 

Tarjoamme tukea ja ohjausta työnha­kuun, opiske­luun tai tulevai­suuden suunnit­te­luun.

Työlli­syys­pal­velut auttaa ja tukee työnha­ki­joita työelämän asioissa ja neuvoo työnan­tajia työllis­ty­mi­seen liitty­vissä kysymyk­sissä.

Työlli­syys­pal­velut myös tarjoaa nuorille kesätyö­mah­dol­li­suuksia ja työelä­mään tutus­tu­mis­paik­koja.

Koordi­naat­tori Sanna-Maria Markkanen puh. 040 839 2530 [email protected]