Sosiaali ja terveyspalvelut

Huumeet

Huumeet

Huumeilla tarkoi­te­taan laittomia päihty­mi­seen tarkoi­tet­tuja aineita. Huumausai­neiden haitat voivat olla tervey­del­lisiä, talou­del­lisia tai sosiaa­lisia. Huumeet voivat myös aiheuttaa psyyk­kistä, fyysistä tai sosiaa­lista riippu­vuutta, jonka riski vaihtelee aineit­tain.

Kannabis on yleisimmin kokeiltu ja käytetty huumausaine. Sen vaiku­tukset ovat yksilöl­lisiä ja ne vaihte­levat käyttö­tavan mukaan. Kanna­biksen käyttö voi lisätä hengi­tys­teiden sairauk­sien riskiä sekä altistaa ahdistus‑, pelko- ja paniik­kioi­rei­lulle. Käyttöön liittyy myös kohonnut psykoo­sioi­reiden riski.

Nuorena aloitettu kanna­biksen käyttö voi muuttaa aivojen raken­netta ja hermostoa pysyvästi.

Lisätietoa kanna­bik­sesta (Päihdelinkki.fi)

Lääkkeiden väärin­käy­töllä tarkoi­te­taan lääkkeiden tietoista käyttöä muuhun tarkoi­tuk­seen tai eri pitoi­suuk­sina kuin mihin lääke on määrätty. Lääkkeiden väärin­käyttöä on myös resep­ti­lääk­keiden käyttö ilman lääkärin määräystä. Yleisimmin väärin­käyttöä on rauhoit­ta­vien lääkkeiden, unilääk­keiden tai vahvojen kipulääk­keiden ei-lääkin­näl­linen käyttö. Väärin­käyttöä on myös päihty­mys­tilan hakeminen käyttä­mällä lääkkeitä yhdessä muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa. Lisätietoa lääkkeiden väärin­käy­töstä (Päihdelinkki.fi)

Päihteiden saman­ai­kai­sella käytöllä (sekakäyttö) tarkoi­te­taan useamman kuin yhden päihdyt­tävän aineen käyttä­mistä saman­ai­kai­sesti. Sekakäyttöä on esimer­kiksi alkoholin ja lääkkeiden tai alkoholin ja huumeiden saman­ai­kainen käyttö. Sekakäytön seurauksia voi olla vaikea ennustaa, koska eri päihteiden yhteis­vai­ku­tukset vaihte­levat tilan­teit­tain. Sekakäyttö voi olla myös tahatonta esimer­kiksi tilan­teessa, jossa alkoholi ei ole vielä ehtinyt poistua elimis­töstä ennen unilääk­keen tai vahvan kipulääk­keen ottamista. Lisätietoa päihteiden saman­ai­kai­sesta käytöstä (Päihdelinkki.fi)

Muunto­huu­meet ovat uusia psykoak­tii­visia ja päihdyt­täviä aineita, jotka muistut­tavat perin­teisiä huumeita. Kyseessä ei ole yhtenäinen aineryhmä, vaan niihin kuuluu lukuisia eri aineita, esimer­kiksi synteet­tisiä kanna­bi­noi­deja, opioi­deja ja katino­neja. Perin­tei­sistä huumausai­neista poiketen muunto­huu­meita ei ole luoki­teltu huumausai­ne­laissa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että aineet ovat täysin uusia tai niiden päihdyt­tävä vaikutus on vasta havaittu.

Muunto­huu­meet voivat olla erittäin vaaral­lisia, eikä niiden vaiku­tuk­sista ole saata­villa luotet­tavaa tietoa. Aineiden käyttö­an­nokset ovat usein hyvin pieniä eikä käytet­tävän aineen tarkasta sisäl­löstä, pitoi­suu­desta tai puhtau­desta voi olla varma. Muunto­huu­meet voivat esimer­kiksi sisältää myrkyl­listen aineiden jäämiä ja niitä voidaan myös myydä täysin toisena tuotteena, jolloin aineen käyttö voi johtaa tahat­to­masti hengen­vaa­ral­li­siin tilan­tei­siin. Lue lisää muunto­huu­meista (THL)

Imppaa­mi­sella tarkoi­te­taan erilaisten aineiden haistelua ja hengit­tä­mistä päihty­mis­tar­koi­tuk­sessa. Imppaa­misen vaiku­tukset ovat verrat­ta­vissa huumausai­nei­siin. Impat­tavia aineita löytyy esimer­kiksi liimoista ja puhdis­tusai­neista. Myös ilokaasu kuuluu impat­ta­viin ainei­siin. Lisätietoa imppaa­mi­sesta (Päihdelinkki.fi)

Testit:

CAST-kanna­bis­testi (THL)

DUDIT-huumeiden käytön riskit ‑testi (THL)