Hallinto ja päätöksenteko

Kunnan­val­tuusto

Etusivu » Kunnanvaltuusto

Kunta­lain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toimin­nasta ja talou­desta sekä käyttää kunnan päätös­valtaa.

Valtuusto päättää:

 1. kunta­stra­te­giasta;
 2. hallin­to­sään­nöstä;
 3. talous­ar­viosta ja talous­suun­ni­tel­masta;
 4. omista­jaoh­jauksen periaat­teista ja konser­nioh­jeesta;
 5. liike­lai­tok­selle asetet­ta­vista toiminnan ja talouden tavoit­teista;
 6. varal­li­suuden hoidon ja sijoi­tus­toi­minnan perus­teista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskien­hal­linnan perus­teista;
 8. palve­luista ja muista suorit­teista perit­tä­vien maksujen yleisistä perus­teista;
 9. takaus­si­tou­muksen tai muun vakuuden antami­sesta toisen velasta;
 10. jäsenten valit­se­mi­sesta toimie­li­miin, jollei jäljem­pänä toisin säädetä;
 11. luotta­mus­hen­ki­löiden talou­del­listen etuuk­sien perus­teista;
 12. tilin­tar­kas­ta­jien valit­se­mi­sesta;
 13. tilin­pää­töksen hyväk­sy­mi­sestä ja vastuu­va­pau­desta;
 14. muista valtuuston päätet­tä­viksi sääde­tyistä ja määrä­tyistä asioista.

Heinä­veden kunnan­val­tuus­tossa on 17 valtuu­tettua:
Valtuu­tet­tujen yhteys­tiedot ovat muotoa [email protected]