Kasvatus ja opetus

Etusivu » Kasvatus ja opetus

Kerman­ran­nantie 7, 79700  Heinä­vesi

PALVE­LUOH­JAUS VARHAIS­KAS­VA­TUS­JOH­TAJA PAULA UKKONEN

puh: 040 5224 985, [email protected]

Toiminta-ajatus

Varhais­kas­va­tuksen toiminta-ajatuk­sena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuo­lisia varhais­kas­va­tus­pal­ve­luja niin, että lasten vanhem­milla on oikeus valita lapsel­leen joko kunnal­linen varhais­kas­va­tus­paikka, lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.

Sen lisäksi yhdessä koulu­puolen kanssa järjes­te­tään lainmu­kainen esiopetus.

Heinä­veden kunnan varhais­kas­va­tus­suun­ni­telma

Heinä­veden kunnan uusi varhais­kas­va­tus­suun­ni­telma 1.8.2022 alkaen tässä.

SOSIAA­LIA­SIA­MIES

Varhais­kas­vatus on kuulunut sosiaa­lia­sia­miehen tehtä­vä­alu­ee­seen jo aiemman varhais­kas­va­tus­lain (19.1.1973/36) nojalla, sillä sen 13 a §:ssä säädet­tiin varhais­kas­va­tuk­seen sovel­let­ta­vaksi sosiaa­li­huollon asiak­kaan asemasta ja oikeuk­sista annettua lakia (812/2000). Tämän, niin kutsutun asiakas­lain 24 §:ssä sääde­tään sosiaa­lia­sia­mie­hestä ja hänen tehtä­vis­tään.

Uusi varhais­kas­va­tus­laki (540/2018) astui pääosin voimaan 1.9.2018. Siinä sääde­tään sosiaa­lia­sia­miehen velvol­li­suu­desta muun muassa neuvoa asiak­kaita varhais­kas­va­tus­lain sovel­ta­mi­seen liitty­vissä asioissa (53 §) sekä asiak­kaan muistu­tuksen teko-oikeu­desta (54 §).

Lisätietoa: Sosiaa­lia­sia­miehen inter­net­si­vuilta www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies