Kunta ja päätöksenteko

Osallistu ja vaikuta

Etusivu » Osallistu ja vaikuta

Kunta­lain mukaan kunnan asukkailla ja palve­lujen käyttä­jillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimin­taan. Valtuuston on pidet­tävä huolta monipuo­li­sista ja vaikut­ta­vista osallis­tu­misen mahdol­li­suuk­sista. Kunnan asukkaalla, kunnassa toimi­valla yhtei­söllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloit­teita kunnan toimintaa koske­vissa asioissa. Palvelun käyttä­jällä on lisäksi oikeus tehdä aloit­teita kyseistä kunnan palvelua koske­vassa asiassa,