Sosiaali ja terveyspalvelut

Ehkäi­sevä päihdetyö

Etusivu » Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäi­sevä päihdetyö

Päihteiden käyttö voi aiheuttaa tervey­del­lisiä ja sosiaa­lisia haittoja sekä riippu­vuutta. Myös raha- ja digipe­laa­mi­sella voi olla negatii­visia vaiku­tuksia tervey­teen ja sosiaa­li­siin suhtei­siin.

Ehkäi­se­vällä päihde­työllä pyritään vähen­tä­mään päihteiden käytöstä sekä raha- ja digipe­laa­mi­sesta aiheu­tu­vien riskien ja haittojen synty­mistä. Näille sivuille on koottu tietoa eri päihteistä, linkkejä itsenäi­sesti tehtä­viin testeihin ja tietoa siitä, mihin voi olla yhtey­dessä, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö mieti­tyttää.

Kunnas­samme toteu­tet­tavaa ehkäi­sevää päihde­työtä tukee paikal­li­seen alkoholi‑, tupakka- ja rahape­li­hait­tojen ehkäi­syyn kehitetty Pakka-toimin­ta­malli, jossa huomioita kiinni­te­tään erityi­sesti alkoholin, tupakka- ja nikotii­ni­tuot­teiden ja rahape­lien saata­vuuden säännös­te­lyyn. Pakka-toimin­ta­malli tarjoaa kunnalle ehkäi­se­vään päihde­työhön työka­luja ja se on osa kunnan ehkäi­sevän päihde­työn raken­netta.

Laki ehkäi­se­västä päihde­työstä velvoittaa myös Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tialue Siun sotea tukemaan alueensa kuntia ehkäi­se­vässä päihde­työssä ja huoleh­ti­maan ehkäi­sevän päihde­työn toteu­tu­mi­sesta sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­luissa.

Lisätietoa: Pakka-toimin­ta­malli ehkäi­se­vään päihde­työhön (thl.fi)

Lisätietoa: Ehkäi­sevän päihde­työn toimin­ta­suun­ni­telma 2023–2025 Pohjois-Karjala (Dynastyjulkaisu.pohjois-karjala.net)

Lisätietoa: Laki ehkäi­sevän päihde­työn järjes­tä­mi­sestä (Finlex.fi)

Lisätietoa: Alkoho­li­laki (Finlex.fi)

Lisätietoa: Tupak­ka­laki (Finlex.fi)

Lisätietoa: Arpajais­laki (Finlex.fi)