Sosiaali ja terveyspalvelut

Alkoholi

Alkoholi

Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Alkoholin käyttö linkittyy kulttuu­ris­samme sosiaa­li­siin tilan­tei­siin, kuten erilai­siin juhliin ja rentou­tu­mi­seen ystävien kanssa. Kyseessä on kuitenkin keskus­her­mostoa lamaava päihde, joka voi aiheuttaa sekä fyysistä että psyyk­kistä riippu­vuutta. Alkoholin käytölle onkin asetettu riski­rajat, jotka ovat erilaisia työikäi­sille ja ikään­ty­neille.

Ikään­tyessä kehos­samme tapahtuu muutoksia, joiden johdosta alkoholin käyttöön tulee kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi arkeen on voinut tulla uusia lääki­tyksiä, joiden kanssa alkoholi ei sovi.

Alaikäisten alkoho­lin­käyttö ei ole koskaan turval­lista, koska alkoholi vaikuttaa nuoreen voimak­kaammin kuin aikui­seen. Mitä myöhemmin alkoholin käytön aloittaa, sitä pienempi on riski alkoho­lion­gel­mien kehit­ty­mi­selle aikui­sena.

Jokaisen meistä on hyvä pysähtyä ajoit­tain mietti­mään omaa alkoholin käyttöä, vaikka käyttö ei olisi­kaan ongel­mal­lista.

Lisätietoa alkoho­lista (EHYT ry)

Lisätietoa alkoholin riski­ra­joista (Päihdelinkki.fi)

Testit:

Alkoholin käytön riskit (AUDIT) (THL)

Yli 65-vuotiaan alkoho­li­mit­tari (Päihdelinkki.fi)

Nuorten päihde­mit­tari ADSUME (THL)