Talous

Laskutus

Etusivu » Laskutus

Mikäli laskut­taja lähettää laskuja sähkö­pos­tilla, niin ne tulee toimittaa
PDF-formaa­tissa tulkit­ta­vaksi jompaan­kum­paan seuraa­vista osoit­teista:
[email protected] tai [email protected]

Heinä­veden kunta kuuluu raken­ta­mis­pal­ve­lujen käännetyn arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suuden piiriin.

Raken­ta­mis­pal­ve­luihin liitty­vissä laskuissa tulee olla ostajan ja myyjän y‑tunnuksen lisäksi lauseke:
“ALV 8 c §, ostaja verovel­vol­linen”.

Raken­ta­mis­pal­velun käännettyä verovel­vol­li­suutta sovel­le­taan, jos tehty työ kohdistuu:

* maapohja- ja perus­tus­työt
* raken­nustyö
* raken­nus­a­sennus
* raken­nuksen viimeis­tely
* raken­nus­ko­neiden vuokraus (kun kone ja käyttäjä)
* raken­nus­sii­vous
* työvoiman vuokraus raken­ta­mis­pal­velua varten

Käännetty verovel­vol­li­suus ei koske:

* tuotan­to­toi­min­nassa käytet­tä­vien koneiden ja laitteiden asenta­minen ja pystyt­tä­minen
* arkki­teh­ti­pal­velut, rakennus- ja raken­ne­suun­nit­telu sekä muut insinöö­ri­pal­velut ja tekninen suunnit­telu
* raken­nus­ko­neiden vuokraus (ilman kuljet­tajaa)
* ulkoti­lojen (tiet, torit, puistot yms.) puhtaa­na­pito
* kulje­tus­pal­velut
* kiinteis­tön­hoi­to­pal­velut
* materi­aa­li­han­kinnat ilman työtä