Kulttuuri

Kulttuuri

Etusivu » Kulttuuri

Kulttuu­ri­pal­velut tukevat omalta osaltaan kunnan viihty­vyyttä ja lisäävät asukkaiden hyvin­vointia.

Kulttuu­ri­toimen tehtä­vänä on tukea kunta­laisten kulttuu­ri­har­ras­tusta, tarjota asian­tun­tija-apua sekä kulttuu­ri­pal­ve­luita, vaalia paikal­lista kulttuu­ri­pe­rintöä ylläpi­tä­mällä kotiseu­tu­museota sekä jakaa kulttuu­ri­toimen avustuksia. Kulttuurin perus­pal­velut tuote­taan jousta­vasti eri toimi­joiden yhteis­työnä.

Leena Vlasoff

matkai­lusih­teeri

puh. 040 550 4811

[email protected]

Kulttuu­ri­luotsi on vapaa­eh­toinen, jota voi pyytää tueksi ja seuraksi kulttuu­ri­koh­tei­siin. Toiminnan tavoit­teena on edistää kulttuurin ja taiteen sosiaa­lista ja talou­del­lista saavu­tet­ta­vuutta sekä tasaver­taisia mahdol­li­suuksia kulttuu­rie­lä­myk­siin. Kysy lisää Leena Vlasoff puh. 040 5504 811

Kohdea­vus­tusta voi hakea esim. kulttuu­ri­ti­lai­suuden järjes­tä­mi­seen, materi­aali- ja väline­han­kin­taan, koulu­tuk­seen, perin­teen tallen­ta­mi­seen ja näyttelyn järjes­tä­mi­seen. Avustusta voivat hakea kulttuu­ri­toi­mintaa harjoit­tavat yhdis­tykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Avustus­ha­ke­muk­sessa on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttö­tar­koitus ja kustan­nusarvio.

Avustusten hakuaika on vuosit­tain helmi-maalis­kuussa