Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustukset

Etusivu » Avustukset

Kulttuuri‑, liikunta- ja nuori­so­toimen avustuksia haetaan samalla sähköi­sellä lomak­keella, mutta kuhunkin eri kohtee­seen on täytet­tävä oma lomake.

* Kulttuu­ri­toimi myöntää vain kohdea­vus­tuksia

* Nuori­so­toimen avustuk­siin on merkit­tävä onko kyseellä toiminta-avustus vai kohdea­vustus

* Liikun­ta­toimen avustukset ovat myös sekä toiminnan järjes­tä­mi­seen että yksit­täi­siin kohteisiin/hankkeisiin

Avustus­ha­kemus löytyy tästä linkistä

julistaa haetta­vaksi avustukset 27.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Avustusta voivat hakea rekis­te­röidyt, toimivat seurat ja järjestöt liikun­ta­toi­minnan järjes­tä­mi­seen.
Jos avustus myönne­tään, on avustuksen saajan toimi­tet­tava vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus, tilin­päätös ja tilin­tar­kas­ta­jien lausunto sekä vuoden 2023 toimin­ta­suun­ni­telma ja talous­arvio.
Lisätie­toja antaa vapaa-aikaoh­jaaja Markus Lindroos, puh. 040 836 7035
Tästä linkistä hakemuk­seen

julistaa haetta­vaksi 27.3.2024 klo 15.00 mennessä nuori­so­toi­min­taan seuraavat avustukset:

* Toiminta-avustuksia voivat hakea nuori­so­yh­dis­tykset, yhteisöt ja nuorten vapaat ryhmät.Jos avustus myönne­tään, on avustuksen saajan toimi­tet­tava vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus, tilin­päätös ja tilin­tar­kas­ta­jien lausunto sekä vuoden 2023 toimin­ta­suun­ni­telma ja talous­arvio. 

* Kohdea­vus­tuksia voivat hakea edellä mainitut yhteisöt. Kohdea­vus­tusta voidaan hakea esim. nuori­so­ti­lai­suuk­sien järjes­tä­mi­seen, koulu­tuk­seen, kansain­vä­li­seen toimin­taan sekä kalusto- ja väline­han­kin­toihin.  Avustus­ha­ke­muk­sesta on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttö­tar­koitus ja kustan­nusarvio.

Lisätie­toja antaa vapaa-aikaoh­jaaja Markus Lindroos, puh. 040 836 7035
Tästä linkistä hakemuk­seen

julistaa haetta­vaksi kohdea­vus­tukset kulttuu­ri­toi­min­taan 27.3.2024 klo 15.00 mennessä.
Kohdea­vus­tusta voi hakea esim. kulttuu­ri­ti­lai­suuden järjes­tä­mi­seen, materi­aali- ja väline­han­kin­taan, koulu­tuk­seen, perin­teen tallen­ta­mi­seen ja näyttelyn järjes­tä­mi­seen.
Avustusta voivat hakea kulttuu­ri­toi­mintaa harjoit­tavat yhdis­tykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Avustus­ha­ke­muk­sessa on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttö­tar­koitus ja kustan­nusarvio.
Lisätie­toja antaa matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff, puh. 040 550 4811
Tästä linkistä hakemuk­seen

Kunnan­hal­litus myöntää harkin­nan­va­rai­sesti kumppa­nuus­tukea, joka on tarkoi­tettu tukemaan kulttuu­ri­toi­mintaa. Tukea myönne­tään kumppa­niyh­tei­söille, joiden kanssa kunta tekee kiinteästi yhteis­työtä ja sen edelly­tyk­senä on kunnan näkyvyyden vahvis­ta­minen ja markki­nointi. Tuki edellyttää, että kunnan lisäksi myös joku muu julkinen taho on sitou­tunut kumppanin toiminnan rahoit­ta­mi­seen. Myönnetty tuki on käytet­tävä sen vuoden toimin­taan, jolle tuki on myönnetty. Kumppa­nuus­tukea voi saada rekis­te­röity yhdistys tai yhteisö sääntö­jensä mukai­seen perus­toi­min­taan tai kohden­net­tuna tiettyyn toiminnan osaan.
Vapaa­muo­toiset hakemukset 27.3.2024 klo 15.00 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen [email protected],
lisätie­toja kunnan­joh­taja Maarika Kasonen puh. 040 5505 811.