Nuoriso

Nuoriso

Etusivu » Nuoriso

MARKUS LINDROOS

Vapaa-aikaoh­jaaja

Puh. 040 836 7035
[email protected] 

SANNA-MARIA MARKKANEN

Etsivä nuori­so­työn­te­kijä

Puh. 040 839 2530
[email protected]

Tarjoamme monipuo­lisia ja virik­keel­lisiä vapaa-ajan palve­luja nuorille yhteis­työssä eri tahojen kanssa. Tuemme nuorten ja nuori­so­yh­dis­tysten sekä muiden yhtei­söjen järjes­tämää nuori­so­toi­mintaa tarjoa­malla mm. toimi­ti­loja ja avustuksia. Avustusten hakuaika on helmi-maaliskuu.

Nuori­so­toimi haluaa parantaa nuorten elino­loja Heinä­ve­dellä yhteis­työssä eri tahojen kanssa. Siksi olemme mielel­lämme mukana hankkeissa, jotka tähtäävät nuorten elämän laadun paran­ta­mi­seen. Palve­lemme nuoria ja heidän vanhem­piaan nuorten kehityk­seen ja kasvuun liitty­vissä asioissa.

Nuori­so­toi­messa saat tietoja nuorten harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista, koulu­tuk­seen ja työhön liitty­vistä asioista ja nuoria palve­le­vista organi­saa­tioista. Voit tulla myös muuten vain jutte­le­maan ja kerto­maan ideois­tasi. Jos sinulla on huolia ja murheita ja tarvitset apua, voimme yhdessä ottaa selvää, kenen puoleen voit kääntyä.

Tästä löydät kootusti Heinä­veden kunnan vapaa-aikatoimen kesän tapah­tumat. Tapah­tu­mista tiedo­te­taan sosiaa­lisen median kanavien kautta( facebook, Instar­gram)