Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto ja päätök­sen­teko

Etusivu » Hallinto ja päätöksenteko

Kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehal­lin­toon. Kunnan päätös­valtaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoit­teista laati­mas­saan kunta­stra­te­giassa.

Valtuu­tetut ja varaval­tuu­tetut valtuus­toon valitaan kunnassa neljän vuoden välein toimi­tet­ta­vissa kunta­vaa­leissa.

Valtuuston lisäksi kunnassa on lain mukaan oltava kunnan­hal­litus ja tarkas­tus­lau­ta­kunta. Lisäksi valtuusto voi asettaa muita toimie­limiä kuten lauta­kuntia, johto­kuntia ja jaostoja. Valtuusto valitsee myös kunnan­joh­tajan.

Kunnan asukkailla ja palve­lujen käyttä­jillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimin­taan. Valtuuston on pidet­tävä huolta monipuo­li­sista ja vaikut­ta­vista osallis­tu­misen mahdol­li­suuk­sista. Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimi­valla yhtei­söllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloit­teita kunnan toimintaa koske­vissa asioissa.

Kunnan­val­tuusto 2021–25