Sosiaali ja terveyspalvelut

Kotout­ta­minen

Etusivu » Kotouttaminen

Kiintiö­pa­ko­laisten vastaa­not­ta­mi­sesta ja kotou­tu­mista edistä­vien toimen­pi­teiden koordi­noi­mi­sesta vastaa koordi­naat­tori yhteis­työssä kunnan muiden viran­hal­ti­joiden sekä muiden viran­omaisten, organi­saa­tioiden ja yhtei­söjen kanssa.

Toiminta-ajatus
Toiminnan tavoite on tukea ja edistää kunta­paikan saaneiden kiintiö­pa­ko­laisten kotou­tu­mista
Uusille kunta­lai­sille tarjo­taan palve­luja, jotka auttavat heitä selviy­ty­mään itsenäi­sesti ja pääse­mään osaksi uutta yhteis­kuntaa. Toimin­nassa paino­te­taan avoimuutta, tasa-arvoi­suutta sekä ediste­tään monimuo­toi­suuden ja erilai­suuden hyväk­syvää yhteis­kun­ta­ke­hi­tystä

Keskeiset toiminnot
Kiintiö­pa­ko­laisten vastaan­oton organi­sointi
Kotout­ta­mis­tuki osalli­suutta ja omaa vastuuta tukevin menetelmin, ryhmä­toi­mintaa ja kotimaisten kielten perus­o­pe­tusta

Perus­tur­val­li­suu­teen liittyvä palvelu
Tarvit­taessa tilataan tulkki tai käyte­tään puhelin­tulk­kausta

Lisätietoa: kotouttaminen.fi

KOORDI­NAAT­TORI Satu Haapala
puh. 040 610 5420 [email protected]

TOIMIS­TO­SIH­TEERI Paula Karvinen (asunto­asiat)
puh. 040 535 6769 [email protected]

OHJAAJA Anna-Liisa Mairo­niemi puh. 050 343 5489