Sosiaali ja terveyspalvelut

Tukea ja apua

Etusivu » Ehkäisevä päihdetyö » Tukea ja apua

Tukea ja apua päihteiden käyttöön ja pelaa­mi­seen

Sosiaali- ja tervey­den­huollon palvelut:

Mikäli päihteet tai pelaa­minen aiheuttaa sinulle tai lähei­sel­lesi ongelmia ja koet tarvit­se­vasi apua, voit olla yhtey­dessä oman kuntasi sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­luihin:

  • Lähin terveys­a­sema
  • Työter­veys­huolto
  • Neuvola
  • Koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huolto
  • Varhaisen tuen palvelut (lapsi­per­heiden sosiaa­lityö)
  • Mielen­ter­veys- ja päihde­pal­ve­lujen hoito­koor­di­naat­tori, puh. 013 330 2145 (ma-pe klo 8.00–15.45)
  • Akuuteissa tilan­teissa ota yhteyttä yhteis­päi­vys­tyksen päivys­tysapu-palve­luun (puh. 116 117) tai sosiaali- ja kriisi­päi­vys­tyk­seen (puh. 013 330 9002). Hätäti­lan­teissa ota aina yhteyttä yleiseen hätänu­me­roon 112.

Tarkemmat ohjeet ja yhteys­tiedot Siun soten palve­luihin löytyvät myös Siun soten hoito- ja palve­lu­ketju-sivus­tolta. Ehkäi­sevän päihde­työn polku sisältää asukkaille päihteiden käyttöä ja pelaa­mista arvioivia testejä, yleistä tietoa päihtei­siin ja pelaa­mi­seen liitty­vistä terveys­ris­keistä sekä omahoito-ohjelmia. Jatko­hoidon osiosta saat tiedon Siun soten palve­luista sekä järjes­töjen palve­luiden tarjoa­masta tuesta ja toimin­nasta.

Ehkäi­sevän päihde­työn polku Siun sotessa (siunsote.fi)

Järjes­töjen tarjoama tuki ja toiminta Pohjois-Karja­lassa (siunsote.fi)

Sähköinen materi­aali kunnissa, järjes­töissä ja seura­kun­nissa työsken­te­le­ville päihteiden ja pelaa­misen puheek­sioton tueksi:

Ota puheeksi ‑kortit (EHYT ry)