Kasvatus ja opetus

Lukio

Etusivu » Lukio

Heinä­veden lukiosta saat vahvat eväät jatko-opintoihin. Pienet ryhmät takaavat jokaisen opiske­lijan yksilöl­lisen opetuksen ja tuen saamisen. Kannus­tamme kasvua vastuul­li­seksi, velvol­li­suuk­sis­taan huoleh­ti­vaksi ja tasapai­noi­seksi aikui­seksi. Lukiomme ohjaa opiske­lijaa itsensä jatku­vaan kehit­tä­mi­seen ja elini­käi­seen oppimi­seen sekä antaa valmiudet vastata kansain­vä­lis­tyvän ympäristön haastei­siin.

Terve­tuloa yhtei­söl­li­seen ja opiske­li­joita osallis­ta­vaan lukioon, jonka erityis­piir­teenä ovat suositut, tekemi­seen kannus­tavat yrittä­jyy­so­pinnot. Opintoja voi suorittaa myös Juaan, Outokummun ja Polvi­järven lukioiden kanssa laaditun opinto­tar­jot­timen mukai­sesti hybri­dio­pin­toina. Yhteis­työtä lähilu­kioiden kanssa on opetuksen lisäksi myös yhteisten tapah­tu­mien järjes­tä­misen myötä.


Vuoden 2024 — 2025 työajat ovat seuraavat:
syyslu­ku­kausi: 8.8. — 20.12.2024 (91 pv)

alkaa: ti 8.8.2024
päättyy: pe 22.12.2024
syysloma: 14. — 20.10.2024 (vk 42)
joulu­loma: 21.12.2024 — 6.1.2025

kevät­lu­ku­kausi: 7.1.2025- 31.5.2025 (96 pv)
alkaa: ti 7.1.2025
päättyy: la 31.5.2025
talvi­loma: 3.- 9.3.2025 (vko 10)
pääsiäinen: 18.4. — 21.4.2025
helatorstai: to 29.5.2025

sähkö­pos­tio­soit­teet: [email protected]

Kenttätie 1

79700 Heinä­vesi

Heli Mikkonen

puh. 040 760 3855

Apulais­joh­taja
Sanna Laitinen
Puh. 040 728 5940

Kanslia
Ritva Pesonen
Puh. 040 710 1924

Opinto-ohjaaja
Elina Hinkkanen
Puh. 040 563 8831

Opetta­jain­huone:
Puh. 040 710 1954

Koulu­ku­raat­tori
Jarkko Riikonen
Puh. 013 3305107
Sähkö­pos­tio­soite: [email protected]

Kohta ollaan perillä (Mikko Valtonen, 1996)