Asuminen ja tontit

Raken­ta­minen

Etusivu » Rakentaminen
  • Auttaa ja neuvoo asiak­kaita raken­ta­mi­seen liitty­vissä kysymyk­sissä
  • Myöntää raken­nus­luvat talous­ra­ken­nusten, omako­ti­ta­lojen ja maati­laan kuulu­vien alle 1000 k‑m2:n suuruisten tuotan­to­ra­ken­nusten sekä muiden alle 1000 k‑m2:n suuruisten raken­nusten raken­ta­mi­seen. Muilta osin luvat myöntää tekninen lauta­kunta.
  • Myöntää toimen­pi­de­luvat
  • Hyväksyy toimen­pi­deil­moi­tukset
  • Suorittaa lupiin liittyvät tarkas­tukset
  • Myöntää maise­matyö- ja purka­mis­luvat
  • Päättää vastaavan työnjoh­tajan hyväk­sy­mi­sestä

Heinä­vesi on ottanut käyttöön Lupapiste.fi ‑asioin­ti­pal­velun, jonka avulla voit hakea raken­ta­misen lupia ja hoitaa sähköi­sesti niihin liittyvän asioinnin.

Palvelu on tarkoi­tettu kaikille raken­nus­hank­keen osapuo­lille; hakija, hänen valtuut­ta­mansa asian­tun­tijat ja suunnit­te­lijat, viran­omaiset, lausun­no­nan­tajat ja naapurit. Palvelu on selkeä ja helppo­käyt­töinen; se ohjaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoi­tuksen riittävän yksityis­koh­tai­sesti. Lupapis­teessä voit myös tehdä neuvon­ta­pyyn­töjä viran­omai­selle jo ennen varsi­naisen raken­nus­hank­keen käynnis­ty­mistä. Ensim­mäi­sellä kerralla palve­luun on rekis­te­röi­dyt­tävä pankki­tun­nuk­silla. Palvelu on maksuton.
Palve­luun pääset tästä.

Lataa lupaoh­jeistus (raken­nus­lupa, toimen­pi­de­lupa, toimen­pi­deil­moitus) tästä linkistä

Heinä­veden kunnan voimassa oleva raken­nus­jär­jestys löytyy tästä linkistä

NIKO KOLARI

Va. tekninen johtaja

Puh. 050 577 1440
[email protected]

Ella lahtinen

Toimis­to­sih­teeri

Puh. 040 710 1942
[email protected]