Hallinto ja päätöksenteko

Rekis­te­ri­se­los­teet

Etusivu » Rekisteriselosteet

EU:n yleinen tieto­suoja-asetus edellyttää, että rekis­te­röi­tyjä infor­moi­daan heitä koske­vien tietojen käsit­te­lystä. Tieto­suoja-asetuk­sessa on määri­telty, mitä tietoa rekis­te­röi­dylle on annet­tava silloin, kun tietoja kerätään rekis­te­röi­dyltä itsel­tään ja kun tietoja kerätään muista lähteistä.

Kunnan palvelut perus­tuvat pääosin lakisää­teisen velvoit­teen toteut­ta­mi­seen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttä­mi­seen. Näihin palve­luihin emme tarvitse erillistä suostu­musta henki­lö­tie­tojen käsit­telyä varten. Osa palve­luista on kuitenkin sellaisia, joihin henki­lö­tiedot kerätään suostu­muk­seesi perus­tuen, ja tällöin pyydämme suostu­muksen tietojen käsit­te­lyyn. Asiak­kaalla on oikeus peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa.

Asioi­des­sasi kunnan palve­luissa, käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi siltä osin kuin se on asiasi hoita­mi­seksi tarpeel­lista. Henki­lö­tie­toja käsitel­lään rekis­terin käyttö­tar­koi­tuksen mukaan ja käyttä­miisi palve­luihin perus­tuen. Kunnan palve­luissa tietosi on suojattu, eikä niitä luovu­teta eteen­päin muihin kuin lakisää­tei­siin velvoit­tei­siin perus­tuen.
 

Heinä­veden kunnan rekis­te­reistä laaditut tieto­suo­ja­se­los­teet (rekis­te­rin­pi­täjän infor­maatio rekis­te­röi­dylle) sekä lisätietoa oikeuk­sis­tasi rekis­te­röi­tynä saat kunnan tieto­suo­ja­vas­taa­valta.

Tieto­suojan toteu­tu­mista valvoo tieto­suo­ja­val­tuuten toimisto.

Lisää tietoa löytyy tieto­suo­ja­val­tuu­tetun toimiston kotisi­vuilta.