Kermanrannantie

Liikenne ja kadut

Liikenne ja kadut

Etusivu » Liikenne ja kadut

Joensuun seudun liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma 2040:n laadinta valmistui helmi­kuussa 2023. Suunni­telman laadinta toteu­tet­tiin konsult­ti­toi­mek­sian­tona, jota ohjasi Joensuun seudun liiken­ne­työ­ryhmä. Suunni­telman tavoit­teena oli strate­gisen suunnan määrit­tä­minen vuoteen 2040. Lisäksi tavoit­teena oli Joensuun seudun liiken­ne­jär­jes­telmän kehit­tä­misen sovit­ta­minen entistä tiiviimmin osaksi maakun­nal­lista ja valta­kun­nal­lista liiken­ne­jär­jes­tel­mä­työtä sekä asukas- ja yritys­vuo­ro­vai­ku­tuksen kehit­tä­minen. Suunnit­te­lualue kattaa Heinä­veden, Ilomantsin, Kontio­lahden, Liperin ja Polvi­järven kuntien sekä Joensuun ja Outokummun kaupun­kien alueen.

Liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma löytyy tästä linkistä.

Kaava­tiet

Heinä­veden kunnan katujen ja yleisten aluiden kunnos­sa­pito kevät­kau­della 2024:

Mikkosen Kuljetus Ky (pääväylät) puh. 0400 278 345

Reippa Kiinteis­tö­pal­velut Oy (tontti­kadut ja kiinteistöt) puh. 040 363 4500

Heinä­veden kunnassa on kunnan ylläpi­tämiä kaava­teitä yhteensä n. 22 km.
Tien 476 ja keskus­tasta rantaan menevän Kerman­ran­nan­tien kunnos­sa­pito kuuluvat ELY-keskuk­selle.

ELY-keskuksen hallin­noi­mien teiden osalta yhtey­de­notot tienkäyt­täjän linjaan puh. 0200 2100 (24/7).

Tienkäyt­täjän linjalle kuuluvia ilmoi­tuksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Vastaava laitos­mies

Puh. 0400 505 517 
[email protected]


Yksityis­tie­asiat

Heinä­veden kunta jakaa vuosien 2023 ja 2024 kunnos­sa­pi­toa­vus­tukset vuoden 2022 haun perus­teella. 

Seuraava yksityis­teiden kunnos­sa­pi­toa­vus­tusten haku on keväällä 2025. Mikäli tiekun­nassa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikut­tavat kunnan maksa­miin kunnos­sa­pi­toa­vus­tuk­siin tulee niistä ilmoittaa kunnan­met­sä­ta­lous­in­si­nööri Jyrki Tiippa­nalle p. 0400 172 203 tai sähkö­pos­titse [email protected]

Perus­pa­ran­nusa­vus­tusten kunnan osuudet haetaan ja makse­taan hankkeen valmis­tu­misen jälkeen, kun Ely-keskuk­selta on saapunut maksa­tus­päätös omasta avustuso­suu­des­taan. 

Heinä­veden kunnassa on järjes­täy­ty­neitä yksityis­teitä n. 690 km, joista kunna­na­vus­tusta saa n. 350 km.

Heinä­veden teknisen lauta­kunnan hyväk­symät yksityis­teiden avustus­pe­ri­aat­teet löytyvät tästä linkistä.

Järjes­täy­ty­neiden yksityis­teiden, jotka ovat ns. valtio­na­vus­tus­kel­poisia ja jotka suunnit­te­levat perus­pa­ran­nuksia, tulisi antaa ennak­ko­tietoa hankkeis­taan kunnan metsä­ta­lous­in­si­nöö­rille mielel­lään mahdol­li­simman aikai­sessa vaiheessa.

Yksityis­tien kunnos­sa­pi­toa­vus­tus­ha­ke­muksen voit ladata stä

Perus­pa­ran­nuksen kunna­no­suus­ha­ke­muksen voit ladata tästä

Hakulo­mak­keen voi lähettää skannat­tuna sähkö­pos­tio­soit­tee­seen [email protected] tai postitse osoit­tee­seen Heinä­veden kunta, Jyrki Tiippana, Kerman­ran­nantie 7, 79700 Heinä­vesi. Tiekunnan tilin­pää­tös­tie­toja ei tarvitse laittaa hakemuk­seen.

JYRKI TIIPPANA

Kunnan metsä­ta­lous­in­si­nööri

Puh. 0400 172 203
[email protected]