Saavu­tet­ta­vuus

Etusivu » Saavutettavuus

Saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee www.heinavesi.fi sivustoa. Pyrimme kunnassa varmis­ta­maan, että digitaa­liset palve­lumme toimivat saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin mukai­sesti ja teemme jatku­vasti työtä saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­mi­seksi.

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste on julkaistu 1.2.2024. Seloste perustuu itsear­vioon.

Verkko­si­vusto www.heinavesi.fi on julkaistu helmi­kuussa 2024. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­musten mukainen. Suurimmat puutteet ovat sivus­tolla olevissa 

– tiedos­toissa (esim. pdf), joista osa ei täytä saavu­tet­ta­vuuden vaati­muksia.
– Videoista voi puuttuu teksti­tyksiä.
– kuvissa, joista saattaa puuttua vaihtoeh­toinen teksti.

Lisäksi sisällön raken­teen selkey­dessä ja tekstien ymmär­ret­tä­vyy­dessä voi myös olla puutteita. 

Huoma­sitko puutteita saavu­tet­ta­vuu­dessa? 

Pyrimme jatku­vasti paran­ta­maan sivuston saavu­tet­ta­vuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaa­mi­seksi. Vastaamme yleensä viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuoro­kautta.

Anna palau­tetta

Sähkö­pos­tilla: [email protected]

Palau­te­ka­navan löydät sivuilta Osallistu ja vaikuta

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto valvoo saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­musten toteu­tu­mista. Jos et ole tyyty­väinen palve­lusta vastaa­valta saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­toon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerro­taan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitel­lään.

Valvon­ta­vi­ran­omaisen yhteys­tiedot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelin­nu­mero vaihde 0295 016 000

SELOS­TEESSA OLEVAT LINKIT

1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/ 
2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi 
3. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi