Kuntatietoa

Palvelut

Etusivu » Palvelut

Puh. 040 710 1937

[email protected]

 • kunnan­val­tuuston ja halli­tuksen päätösten valmis­telu, täytän­töön­pano
 • tiedo­tus­toi­minta
 • henki­lös­tö­hal­linto, KT-yhteys­hen­kilö
 • kunnan­val­tuuston ja halli­tuksen päätösten valmis­telu ja täytän­töön­pano
 • asian­hal­lin­ta­teh­tävät, keskusar­kisto
 • vaalit

Ki Oy Heinä­veden Asunnot, toimi­tus­joh­taja

Puh. 040 710 1936
[email protected] 

 • Kunnan talous­ar­vion ja ‑suunni­telman valmis­telu
 • Kunnan tilin­pää­töksen valmis­telu
 • Konser­ni­ti­lin­päätös
 • Kiinteis­töjen vuokrien laskutus

Puh. 040 710 1933
[email protected] 

 • Maksu­lii­kenne
 • Ostolaskut
 • Laskutus
 • Kirjan­pi­to­teh­tävät
 • Toiminta- ja talous­ti­lastot

Puh. 040 710 1930
[email protected] 

 • Aluelämpö Oy:n kirjan­pito ja maksu­lii­kenne
 • Kunnan vesilai­toksen laskutus
 • Ki Oy Heinä­veden Asuntojen vuokra­las­kutus
 • Ki Oy Heinä­veden Asuntojen kirjan­pito
 • Arvon­li­sä­ve­ro­asiat
 • Perin­tä­asiat

Puh. 040 710 1934, [email protected]

 • palkat yhteys­hen­kilö