Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus

Etusivu » Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus

Tiedon­hal­lin­tayk­sikön on ylläpi­det­tävä kuvausta tieto­va­ran­noista ja asiare­kis­te­ristä tiedon­hal­lin­ta­lain (906/2019) 28 § mukai­sesti asiakir­ja­jul­ki­suuden toteut­ta­mi­seksi. Heinä­veden kunta on tiedon­hal­lin­ta­laissa tarkoi­tettu tiedon­hal­lin­tayk­sikkö. Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vauksen avulla kunta­laiset ja muut asian­osaiset voivat kohdistaa paremmin tieto­pyyn­tönsä (laki viran­omaisten toiminnan julki­suu­desta 621/1999, 13 §).   

Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus

Yhteys­tiedot:

Heinä­veden kunta

Kerman­ran­nantie 7

79700 Heinä­vesi

Sähkö­posti: [email protected]

Puh. 040‑1844 000