Kirjasto

Kirjaston histo­riaa

Etusivu » Heinäveden kirjasto » Kirjaston historiaa

Ensim­mäisen kerran kirjas­to­asian toi esille Heinä­veden ensim­mäinen kirkko­herra Karl Gustav Wargentin v. 1860, ja pitäjään perus­tet­tiin laina­kir­jasto. Kirjoja säily­tet­tiin sakas­tissa.

Vuosi­sadan vaihteessa kirjas­toja syntyi myös pitäjään perus­tet­tuihin kansa­kou­luihin, joista kirjoja lainat­tiin sekä oppilaille että lukemis­ha­lui­sille kyläläi­sille. Myöhemmin kirjasto toimi Heinä­veden kunnan laina­kir­jaston nimellä Hasumäen kansa­kou­lulla.

Touko­kuussa 1917 asetti Heinä­veden kunta­ko­kous toimi­kunnan tekemään ehdotusta kirjas­to­lai­toksen järjes­tä­mi­sestä kuntaan, ja se perus­tet­tiin saman vuoden joulu­kuussa. Uuden kanta­kir­jaston pohjaksi saatiin Hasumäen kansa­koulun johto­kunnan ja Hasumäen nuori­so­seuran lahjoit­tamat kirjastot.

Kirjasto toimi “Satulin­nassa” vuodesta 1917 vuoteen 1966. Uudet tilat pääkir­jasto sai Heinä­veden Yhteis­koulun lisära­ken­nuksen päähän 12.10.1966 jossa kirjasto toimi aina uuden kirjas­to­talo Varjen­tiinin valmis­tu­mi­seen asti. Varjen­tiini avattiin asiak­kaille 15.11.1989 ja vihit­tiin kirjaston 130-vuotis­juhlan merkeissä 11.3.1990.

Tarkemmin Heinä­veden kirjaston histo­riasta voit lukea täältä.