Kirjasto

Asiak­kaana

Etusivu » Heinäveden kirjasto » Asiakkaana

Kirjasto kuuluu Vaara-kirjas­to­kimp­paan. Sama kirjas­to­kortti käy kaikissa Pohjois-Karjalan yleisissä kirjas­toissa, ja myös omatoi­mi­kir­jastot ovat käytös­säsi samalla sopimuk­sella. Kirjas­to­kimp­paan kuulu­vien kirjas­tojen asiak­kailla on yhteiset palvelut ja käyttö­säännöt. Mm. kirjas­tojen aineistot ovat asiak­kaiden lainat­ta­vissa maksutta.

Lomak­keita Vaara-kirjas­to­korttia varten on saata­vissa Heinä­veden kirjas­tosta. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keet ovat tulos­tet­ta­vissa myös verkosta Vaara-kirjas­tojen sivulta Asiak­kaana kirjas­tossa ‑sivun kautta.

Lainojen uusiminen onnistuu

  • kirjaston lainaus­tis­killä tai omatoi­mi­päät­teellä
  • puheli­mitse tai sähkö­pos­tilla
  • kirjau­tu­malla verkko­kir­jas­toon

Kun uusit itse lainasi verkko­kir­jas­tossa, tarvitset sitä varten salasanan. Salasanan saat käymällä henki­lö­koh­tai­sesti kirjas­tossa. Tieto­tur­va­syistä emme anna salasanaa esimer­kiksi puheli­messa.

  • kirjat ja musiikki yleensä 4 viikkoa
  • videot ja DVD-elokuvat 14 vrk
  • lehdet 14 vrk
  • esineet 3 vrk

Omatoi­miaika on joka päivä klo 7–21. Sisään pääset kirjas­to­kor­tilla ja henki­lö­koh­tai­sella tunnus­lu­vulla (PIN-koodi). Henki­lö­koh­tai­sella käynnillä kirjas­tossa saat tunnus­luvun, jos sinulla ei vielä ole sitä. Omatoi­miai­kana voit lainata ja palauttaa kirjas­toai­neistoa itsepal­ve­lu­päät­teellä.