Kirjasto

Asioin­ti­piste

Etusivu » Heinäveden kirjasto » Asiointipiste

Asioin­ti­pis­teen palvelut käsit­tävät asiakir­jojen luovut­ta­mista ja vastaa­not­ta­mista, neuvontaa asioiden vireil­le­pa­nossa ja käsit­te­lyssä sekä opastusta sähköisten palve­lujen käytössä. Palve­lu­neu­vo­jien tehtävät ovat avustavia asiakas­pal­ve­lu­teh­täviä, joten he eivät voi tehdä esim. päätöksiä tai täyttää asiak­kaan hakemuksia.

Heinä­veden asioin­ti­pis­teessä on käytet­tä­vissä myös Kelan etäpal­velu. Etäpal­velun välityk­sellä on mahdol­lista asioida luotta­muk­sel­li­sesti Kelan asian­tun­tijan kanssa kuval­lisen verkko­yh­teyden kautta. Palve­lu­neu­voja avaa etäpal­ve­lu­yh­teyden asiak­kaan puolesta. Etäpal­velu on sijoi­tettu kirjaston varas­toon, joka etäpal­velua käytet­täessä on varattu yksino­maan etäpal­velun käyttäjän käyttöön.

Kirjaston asioin­ti­piste avoinna ma — pe klo 10.00 — 15.00

Kela

Yhteis­pal­velu

Kansa­lais­neu­vonta