Karvion asema­kaavan muutoksen ja osittaisen kumoa­misen sekä Virran­niemen asema­kaavan muutoksen hyväk­sy­minen

Heinä­veden kunnan­val­tuusto on kokouk­ses­saan 18.3.2024 § 11 hyväk­synyt Karvion asema­kaavan muutoksen ja osittaisen kumoa­misen sekä Virran­niemen asema­kaavan muutoksen.

Kaava-asiakirjat ovat nähtä­vissä kunnan verkko­si­vuilla www.heinavesi.fi/kaavoitusjamaankaytto.

Hyväk­sy­mis­päätös (pöytä­kir­ja­note) on saata­vissa Heinä­veden kunnan­vi­ras­tosta. Muutosta päätök­seen voi hakea Itä-Suomen hallinto-oikeu­delta. Yksityis­koh­tainen valituso­soitus on päätöksen liitteenä.

26.3.2024

Heinä­veden kunnan­val­tuusto