Kuule­minen vesien­hoidon keskei­sistä kysymyk­sistä ja työoh­jel­masta sekä ympäris­tö­vai­ku­tusten arvioin­nista

Pohjois-Karjalan elinkeino‑, liikenne- ja ympäris­tö­keskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesien­hoidon ja
meren­hoidon järjes­tä­mi­sestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesien­hoidon keskeiset kysymykset
ja työoh­jelma sekä ympäris­tö­vai­ku­tusten arviointi ovat kuulta­vana.


Julkinen kuulutus on nähtä­villä 15.12.2023 – 17.6.2024 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkko­si­vulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-karjala

15.12.2023

Pohjois-Karjalan ELY-keskus