Kuntatietoa

Kunta­tietoa

Etusivu » Kuntatietoa

Täällä sijait­sevat Pohjois­maiden ainoat ortodok­siset luostarit Valamon munkki­luos­tari ja Lintulan nunna­luos­tari sekä kansal­lis­mai­se­maksi valittu Heinä­veden vesireitti, johon kuuluu 6 sulku­ka­navaa.

Heinä­veden keskus on sen kirkon­kylä, jossa sijaitsee Josef Stenbäckin suunnit­te­lema uusgoot­tinen kirkko, joka on Suomen suurimpia puukirk­koja. Istuma­paik­koja on 1600:lle.

Suurimmat järvet ovat Kerma­järvi ja Juojärvi, jotka ovat erittäin puhdas- ja kirkas­ve­tisiä.

Kunta on perus­tettu vuonna 1869

Kunnan pinta-ala: 1 319,57 km², josta vesistöä 289,29 km². Maata1030,28 km².

kunnanjohtaja Maarika Kasosen kuva

Terve­tuloa Heinä­veden kunnan netti­si­vuille ja Heinä­veden kuntaan

Olet sitten matkai­lija, vierai­lija, työnte­kijä, vapaa-ajan asukas tai kunta­lainen Heinä­veden kunnan palvelut ovat hyvin toimivia ja palve­lu­tar­jonta on monipuo­lista.  Sosiaali- ja terveys­pal­velut meillä hoitaa hyvin­voin­tialue Siun sote. Kunnassa on aktii­vista eriko­koista yritys­toi­mintaa ja monen­laisten palve­luiden erikois­liik­keet löytyvät Heinä­ve­deltä. Lähes kaiken tarvit­se­masi voitkin hankkia kunnasta erinomaisen asiakas­pal­velun kera.

Kunta on panos­tanut merkit­tä­västi hyvin­voin­tiin mm. uudella liikunta-koulu­kes­kuk­sella, jossa on mahdol­lista kaike­ni­käisten harrastaa laajasti. Myös järjes­tö­toi­minta on Heinä­ve­dellä aktii­vista.

Heinä­vesi on matkailu- ja kulttuu­ri­kunta ja erityi­sesti tunnettu luosta­reis­taan. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat meille tärkeitä. Kunnassa on noin 1800 loma-asuntoa. Heinä­vesi on tunne­tusti kappale kauneinta Suomea ja luonto- ja luontoarvot ovat meille erityisen tärkeitä.

Kunnan inter­net­sivut toimivat päävies­tin­tä­ka­na­vana, kunnalla on myös viral­liset Facebook ja Insta­gram tilit. Itsel­läni on myös Facebook, Insta­gram ja LinkedIn tilit. Toivon aktii­vista keskus­telua ja yhteistä halua kehittää kuntaamme.

Toivon, että olette myös rohkeasti yhtey­dessä!

Maarika Kasonen

KUNNAN­JOH­TAJA

puh. 040 550 5811

[email protected]