Kuntatietoa

Asioin­ti­piste

Etusivu » Asiointi » Asiointipiste

Kerman­ran­nantie 7, 79700 Heinä­vesi

palve­lu­nu­mero 040 184 4000
[email protected]

Asioin­ti­pal­velu sisältää mm. asiakir­jojen vastaa­not­ta­mista ja luovut­ta­mista, asioiden vireil­le­pa­noon ja käsit­te­lyyn liittyvää neuvontaa, sekä opastusta sähköisten asioin­ti­pal­ve­lujen käyttöön. Asiak­kaiden käytet­tä­vissä on tieto­kone inter­ne­tyh­tey­dellä, jonka avulla voi esim. tutustua eri viran­omaisten sähköi­siin palve­luihin joko itsenäi­sesti tai palve­luoh­jaajan avustuk­sella.

Kunnan­vi­raston asiointi on avoinna ma-pe 9–11 ja 12–15
Viraston ovet on lukit­tuina ja ovikelloa soitta­malla pääsee sisälle.

Heinä­veden asioin­ti­pis­teessä on käytet­tä­vissä myös Kelan etäpal­velu. Etäpal­velun välityk­sellä on mahdol­lista asioida luotta­muk­sel­li­sesti viran­omaisen asian­tun­tijan kanssa kuval­lisen verkko­yh­teyden kautta. Palve­lu­neu­voja avaa etäpal­ve­lu­yh­teyden asiak­kaan puolesta. Etäpal­velu on sijoi­tettu kirjaston varas­toon, joka etäpal­velua käytet­täessä on varattu yksino­maan etäpal­velun käyttäjän käyttöön.

Kirjaston asioin­ti­piste avoinna ma — to klo 10 — 15 ja pe klo 9–15

Heinä­veden kirjasto, Viras­to­kuja 4, 79700 Heinä­vesi