Yläkoulun ja lukion yhteinen maantiedon ja biolo­gian päätoi­misen tuntio­pet­tajan määrä­ai­kainen virka 1.8.2024 ‑31.7.2025

Tule vahvis­ta­maan työyh­tei­söämme omalla osaami­sel­lasi, johon kuuluu myös joustava, yhteis­työ­ky­kyinen ja itsenäinen työote. Pääset opetta­jaksi mukavaan työyh­tei­söön ja uuteen moder­niin kouluun. Virkaan kuuluu yläkoulun ja lukion maantiedon ja biolo­gian opetus. Heinä­veden lukio muodostaa yhteis­työ­ver­koston yhdessä Juuan, Outokummun ja Polvi­järven lukioiden kanssa. Virkaan saattaa kuulua myös hybri­dio­pe­tusta lukio­ver­kos­tossa. Työsuhde-etuna uuden, monipuo­lisen kunto­salin käyttö, ePassi ja 3 kk veloi­tuk­se­tonta asumista (ks.https://www.heinavesi.fi/asuminen-ja-tontit/) .

Kelpoi­suus­vaa­ti­mukset määräy­tyvät opetus­toimen henki­löstön kelpoi­suu­desta annetun asetuksen (105/2012) mukai­sesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan (perus­palkka 3007,81€).

Koeaika  on 6 kk.

Valitun on esitet­tävä ennen viran vastaa­not­ta­mista lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taustan selvit­tä­mi­sestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväk­syt­tävä rikos­re­kis­te­riote.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoi­suutta osoit­tavat todis­tukset sekä ansioluettelo/cv, toimi­te­taan sähköi­sesti osoit­tee­seen [email protected].

Hakemuk­sien tulee olla perillä 26.7.2024 klo 15.

Yhteys­tiedot: Tiedus­telut sähkö­pos­titse [email protected],  puheli­mitse ma 22.7. klo 9–14 rehtori Heli Mikkonen 040 760 3855.