LUOKAN­OPET­TAJAN virka haetta­vana

LUOKAN­OPET­TAJAN määrä­ai­kainen virka ajalle 1.8.2024 — 31.7.2025

Haemme opettajaa 3. ‑luokalle Otto Kotilaisen koululle.

Otto Kotilaisen koulu sijaitsee Heinä­veden kirkon­ky­lällä. Opetusta annetaan vuosi­luo­killa 1–6 ja lisäksi koulussa on kaksi pienryhmää. Koulun modernit tilat ja ympärillä olevat harras­tus­mah­dol­li­suudet tarjoavat hyvät puitteet oppimi­selle. 

Tehtävän kelpoi­suusehdot määräy­tyvät opetus­toimen henki­löstön kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sista annetun asetuksen (986/1998) mukai­sesti.

Palkkaus ja työn ehdot määräy­tyvät OVTES mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun on ennen tehtävän vastaa­not­ta­mista esitet­tävä rikos­re­kis­te­riote ja hyväk­syt­tävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­las­taan.

Hakemuksen voi lähettää sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: [email protected] tai hakemuksen voi lähettää myös postitse osoit­tee­seen Heinä­veden kunta / Otto Kotilaisen koulu, Keskuk­sen­kuja 2, 79700 HEINÄ­VESI. Hakemuk­seen otsikoksi: LUOKAN­OPET­TAJA

Hakuaika 1.7.–21.7.2024. Hakemuksen mukaan tulee liittää kelpoi­suutta osoit­tavat todis­tukset. Alkupe­räiset opinto- ja työto­dis­tukset esite­tään mahdol­li­sessa haastat­te­lussa.

Työnan­ta­jalla on käytössä henki­löstön hyvin­voin­tietu ePassi

Huomaat­tehan ”Asumaan Heinä­ve­delle kampanja töihin tulevalle” (www.heinavesi.fi)!

Lisätie­toja antaa ajalla 1.7.–8.7.2024 kunnan­joh­taja Maarika Kasonen puh. 0405505811, [email protected]

Terve­tuloa työsken­te­le­mään Heinä­veden kunnan perus­o­pe­tuk­seen!

Otto Kotilaisen koulun rehtori

Minna Isoniemi
Puh. 040 676 6417