Malmi­net­sin­tä­lu­pa­päätös 26.6.2024

Turval­li­suus- ja kemikaa­li­vi­rasto (Tukes) on kaivos­lain (621/2011) perus­teella 26.6.2024 hyväk­synyt seuraavan malmi­net­sin­tä­luvan jatkoaikaa koskevan hakemuksen:

Hakija: Grafintec Oy
Alueen nimi: Pitkä­järvi
Lupatunnus: ML2016:0040
Alueen sijainti ja koko: Heinä­vesi, 407,45 ha

Päätös on nähtä­villä Tukesin inter­net­si­vuilta osoit­teessa:

https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Turval­li­suus- ja kemikaa­li­vi­rasto (Tukes) 26.6.2024