Haemme HANKE­KOOR­DI­NAAT­TORIA

POHJOISEN SAIMAAN MATKAI­LUA­LUEEN KEHIT­TÄ­MINEN OSANA LAKELANDIA ‑kehit­tä­mis­hank­keelle (EAKR)

Kehit­tä­mis­hank­keen hanke­asian­tun­ti­jana pääset hyödyn­tä­mään asian­tun­te­mus­tasi matkai­lua­lalta sekä kehit­tä­mään alueemme matkailun kestävää ja kansain­vä­listä kasvua.

Hanke­koor­di­naat­torin pääteh­tä­vänä on hankkeen koordi­naatio Heinä­ve­dellä, ml. tilai­suuk­sien järjes­telyt, dokumen­tointi, verkoston raken­ta­minen, koordi­nointi ja viestintä sekä yritysten ohjaus.

Vastuu­alu­ee­seen (reitistöt) liittyvät tehtävät:

matkai­lu­reit­tien suunnit­telu, alueen ja reittien saavu­tet­ta­vuuden kehit­tä­minen, pyörä­mat­kailun edistä­minen, reittien ympäri­vuo­ti­suuden suunnit­telu, reittien käytännön toteutus ja yrittä­jien ja maano­mis­ta­jien kanssa tapah­tuva kehitystyö sekä reitistön sitominen laajem­piin kokonai­suuk­siin mm. kartta ja mobii­li­to­teutus sekä digirat­kaisut.

Projektin työnte­kijät tekevät tiivistä yhteis­työtä koko alueen kehit­tä­mi­seksi. He toimivat yhteys- ja vastuu­hen­ki­löinä matkai­lualan verkos­tossa omalla alueel­laan, mutta lisäksi jokai­sella on projektin työpa­ket­teihin perus­tuva asian­tun­ti­juusalue, jonka koordi­noin­nista ja kehit­tä­mi­sestä he vastaavat koko hankea­lu­eella. Projek­ti­pääl­likkö johtaa kokonai­suutta.

Hanke­koor­di­naat­torin lisäksi hankkeessa työsken­telee kumppa­ni­kun­tien palkkaamat projek­ti­pääl­likkö, osa-aikainen yritys­neu­voja sekä hanke­koor­di­naat­tori.  

Pohjoisen Saimaan matkai­lua­lueen kehit­tä­minen osana Lakelandia on ryhmä­hanke, jonka toteut­tavat yhdessä Lipertek Oy, Heinä­veden kunta ja Rääkkylän kunta. Hankkeessa luodaan edelly­tyksiä kehit­ty­välle matkailun liike­toi­min­nalle Liperin, Heinä­veden ja Rääkkylän alueella. Tavoit­teena on tehdä yhtei­sestä Pohjoisen Saimaan alueesta kiinnos­tava ja näkyvä vastuul­listen matkai­lu­pal­ve­luiden tuottaja Saimaan vesia­lu­eella.

Hankkeessa tunnis­te­taan ja kootaan kunnat yhdis­tävä vastuul­linen matkai­lu­rei­tistö, lisätään alueen yritysten vastuul­li­suus­osaa­mista sekä tuotteis­te­taan matkai­lu­tuot­teita kotimai­sille ja ulkomai­sille matkai­li­joille. Toimen­pi­teillä lisätään alueen vetovoimaa, työlli­syyttä ja kilpai­lu­kyvyn kasvua sekä tehdään aluetta ja sen palve­luita näkyväksi. Hankkeen aikana tehdään monipuo­li­sesti yhteis­työtä alueen yritysten, yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neiden, rahoit­ta­jien ja muiden yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.

Edelly­tämme tehtä­vään valit­ta­valta henki­löltä sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa. Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on:

- hyvät viestintä‑, vuoro­vai­kutus- ja yhteis­työ­taidot

- projek­ti­hal­linnan taitoja ja sitou­tu­mista asetet­tuihin tavoit­tei­siin

- intohimoa, avoimuutta ja rohkeutta uusien mahdol­li­suuk­sien luomi­seen

- yritys­toi­minnan tunte­musta sekä luontevaa kykyä työsken­nellä yritysten kanssa

- matkai­lu­toi­mialan osaamista

Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä, sillä työ edellyttää luontevaa liikku­mista hankkeen vaiku­tusa­lu­eella. Eduksi katso­taan kokemus vastaa­vien projek­tien toteut­ta­mi­sesta ja erityi­sesti EU-rahoit­teisten projek­tien hallin­nasta.

Hanke­koor­di­naat­torin tehtävä on hankkeen toteut­ta­mi­sai­kaan sidottu, määrä­ai­kainen työsuhde. Työsuh­teen aloitus 1.6.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hankkeen toteut­ta­mi­saika on 1.8.2023 — 31.12.2025.

Tehtä­vässä nouda­te­taan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTES kokonais­palkka 3457,25 euroa/kk.

Huomaathan myös ”Asumaan Heinä­ve­delle kampanja töihin tulevalle” (www.heinavesi.fi)

Jätä hakemuk­sesi viimeis­tään ke 29.5. klo 14.00 mennessä postitse Kerman­ran­nantie 7, 79700 Heinä­vesi tai sähköi­sesti [email protected] Liitä hakemuk­seen CV:si ja mahdol­liset muut liitteet, jotka tuovat esille osaamis­tasi avoimen työteh­tävän osalta. Jos joku asia jäi askar­rut­ta­maan, lisätie­toja tehtä­västä antavaa:

Lisätie­toja kunnan­joh­taja Maarika Kasonen puh. 0405505811 [email protected] tai matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff puh. 0405504811 [email protected]