Yläkoulun ja lukion matemaat­tisten aineiden määrä­ai­kainen tuntio­pet­tajan virka 1.8.2024 — 31.7.2025

HEINÄ­VEDEN KUNNASSA on haetta­vana

yläkoulun ja lukion yhteinen matemaat­tisten aineiden määrä­ai­kainen päätoi­misen tuntio­pet­tajan virka 1.8.2024 - 31.7.2025

Tule opetta­jaksi mukavaan työyh­tei­söön ja uuteen moder­niin kouluun. Virkaan kuuluu yläkoulun matema­tiikan, fysiikan ja kemian sekä lukion lyhyen matema­tiikan ja kemian opetus. Virkaan saattaa kuulua myös hybri­dio­pe­tusta.

Kelpoi­suus­vaa­ti­mukset määräy­tyvät opetus­toimen henki­löstön kelpoi­suu­desta annetun asetuksen (105/2012) mukai­sesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan (perus­palkka 3007,81€).

Koeaika  on 6 kk.

Valitun on esitet­tävä ennen viran vastaa­not­ta­mista lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taustan selvit­tä­mi­sestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväk­syt­tävä rikos­re­kis­te­riote.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoi­suutta osoit­tavat todis­tukset sekä ansio­luet­telo tai nimikir­ja­note, toimi­te­taan sähköi­sesti osoit­tee­seen [email protected].

Hakemuk­sien tulee olla perillä 12.4.2024 klo 15

Tiedus­telut rehtori Heli Mikkonen 040 760 3855.

Heinä­ve­dellä 18.3.2024

Heli Mikkonen

rehtori